REGULAMIN

1. Salon A Concept otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00 i w soboty w godzinach 8:00 – 15:00.

2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.

2.1. Salon A Concept  nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.

2.2. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.

3. Zakup usług w Salonie A Concept jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, a także zapoznał się z cennikiem, z niniejszym regulaminem, tym samym akceptując jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu A Concept. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń może zagwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.

5. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu A Concept ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.

6. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są włosy w bardzo złej kondycji oraz klient będący pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. 

7. Promocje i rabaty nie łączą się.

9. Za usługi świadczone w Salonie A Concept można płacić gotówką lub karta płatniczą.

10. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania.

11. Klient umawiając się na wizytę w Salonie A Concept zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. Podanie fałszywych danych skutkuje anulowaniem wizyty.

12. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon A Concept, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Wizyty niepotwierdzone dnia poprzedzającego wizytę mogą zostać automatycznie anulowane.

14. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu.

15. Na terenie Salonu A Concept zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu.

16. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie A Concept niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wizyty.

17.1. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie A Concept przy ul. Smolnej 34/1 (00-375) Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazany na stronie adres e-mai. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.

17.2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.
17.3. Salon A Concept rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

18. Salon A Concept zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.